OPKOMEN VOOR DE MEDEMENS
Echte Hulp • Echte Resultaten

Druggebruik en criminaliteit, intolerantie en wreedheden, natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen dringen door tot in alle lagen van de samenleving en verslechtert deze. Deze kwesties zijn veelal zo intimiderend dat pogingen om er daadwerkelijk wat aan te doen vaak verzanden in schade beperkende acties.

De Scientology Kerk en haar leden onderkennen de noodzaak om deze neergang een halt toe te roepen en dus sponsoren zij seculiere voorlichtingsprogramma’s die effectief drugsgebruik verminderen, mensen toleranter maken, ze meer bewust maken van de mensenrechten en mensen een hogere moraliteit bijbrengen.

Deze programma’s hebben zich een hoog doel gesteld: om wereldwijd verspreide beproevingen op te lossen en de achteruitgang van de maatschappij een halt toe te roepen, en tegelijkertijd te helpen om algemeen aanvaarde waarden in de samenleving te brengen. Deze voorlichtingsprogramma’s zijn gebaseerd op tientallen jaren ervaring en brengen een positieve verandering teweeg bij individuen, gemeenschappen en zelfs hele bevolkingsgroepen. Of het initiatief nu komt vanuit de bevolking of vanuit de overheid, deze programma’s verbeteren omstandigheden en de vraag ernaar groeit exponentieel.


Het uitgangspunt van elk van deze programma’s is dat onderricht de hoeksteen vormt voor de verandering die nodig is. Alleen wanneer iemand over alle nodige informatie beschikt, kan hij een blijvend besluit nemen om drugsvrij, ethisch, vreedzaam en met respect voor zijn omgeving, geliefden en de wereld te leven.

Scientologen worden geïnspireerd door de woorden van de grondlegger van Scientology: “Iemand is slechts zo waardevol als hij anderen kan dienen” en daarom nemen zij niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin, maar ook voor de samenleving in het algemeen. Zij ondersteunen deze programma’s van harte om ze wijd en zijn beschikbaar te maken. Deze publicatie geeft een overzicht dat resultaten toont van de programma’s, zoals dat wordt uitgedrukt door een grote verscheidenheid aan personen en instituten die er duidelijk de vruchten van hebben geplukt.

Deelname en steun aan deze initiatieven is welkom van allen die trachten situaties voor zichzelf en anderen te verbeteren, met de gedachte dat de resulterende impact alle uithoeken van de Aarde zal bereiken en er een nieuwe dageraad zal gloren voor culturen over de hele wereld.

HET CREËEREN VAN EEN DRUGSVRIJE WERELD

Dit is een wereldwijd probleem en dus is er een net zo grote oplossing nodig.

Als antwoord daarop is één van de initiatieven die de Scientology kerk en haar leden ondersteunen het ‘De Feiten over Drugs’ programma, wat één van ’s werelds grootste drugvoorlichtingsprogramma’s is. Teneinde drugsvrij leven populair te maken wordt er een breed scala aan voorlichtingsmaterialen vol feiten en met hoge impact beschikbaar gesteld door de Stichting voor een Drugsvrije Wereld aan scholen, gemeenschapsgroeperingen en overheidsinstanties over de hele wereld. De aantallen lopen in de miljoenen. Het “De Feiten over Drugs” programma is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en is er in geslaagd om op effectieve wijze de realiteit over drugsgebruik over te brengen – individueel en door middel van massacommunicatie.

Meer

MENSENRECHTEN WERELDWIJD REALITEIT MAKEN

In een wereld waarin we overstelpt worden met zorgwekkende rapporten in de media over mensenrechtenschendingen – van dodelijke aanvallen met gifgas tot mensenhandel, armoede en kunstmatig gecreëerde hongersnood – weten maar weinig mensen wat hun rechten zijn, laat staan hoe ze die moeten afdwingen.

Vanuit een lange traditie om voor de vrijheid van iedereen op te komen, wordt door de Scientology kerk en haar leden één van de meest omvangrijke voorlichtingscampagnes over de mensenrechten gesponsord: United for Human Rights en Youth for Human Rights International (haar educatieve jongerenprogramma).

Meer

AANPASSEN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Citizens Commission on Human Rights werd in 1969 door leden van de Scientology Kerk opgericht als non-profit organisatie voor toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, met als belangrijkste taak om psychiatrisch misbruik te stoppen en voor de rechten van patiënten op te komen. CCHR heeft meer dan 160 wetsvoorstellen gesteund om patiënten te behoeden voor slechte psychiatrische praktijken of dwangbehandeling, voor opgedrongen medicijngebruik, het geven van elektroshocks aan kinderen en om seksueel misbruik door psychiaters en psychologen zwaarder te straffen.

Meer

HET CREËREN VAN EEN WERELD VAN EERLIJKHEID, VERTROUWEN EN ZELFRESPECT

Het zal je misschien verbazen dat tweederde van de overheden op deze wereld vergeven is van ernstige corruptie. Bijna een kwart van de leiders die vandaag de dag opstaan zijn ervan overtuigd dat ze zich onethisch moeten gedragen om succes te hebben.

Om het verval tegen te gaan en integriteit en vertrouwen te herstellen, schreef L. Ron Hubbard het boek De Weg naar een Gelukkig Leven: Een op gezond Verstand Gebaseerde Gids voor een Beter Leven. Het is volledig niet-religieus en de 21 leefregels kunnen door iedereen worden gebruikt van elk ras, cultuur of geloofsovertuiging om mensen aan te moedigen tot vriendelijkheid, eerlijkheid, en ze de basisvaardigheden aan te reiken om te leven.

Meer

ER KAN IETS AAN GEDAAN WORDEN

Of een Scientology pastoraal werker nu bezig is in zijn eigen gemeenschap of aan de andere kant van de wereld, hij heeft altijd het motto: “Er kan iets aan gedaan worden”. Het programma dat rond 1975 werd begonnen door L. Ron Hubbard en dat nu gesponsord wordt door de Church of Scientology International als een van haar diensten aan de samenleving, is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest actieve internationale hulporganisaties.

Meer